PRIVACYVERKLARING

1. Algemeen

Hamontse Volleyball Vereniging, hierna genoemd HAVO, hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens. Volleybalclub HAVO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). Dit brengt mee dat we in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt zoals beschreven in deze verklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om u uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • De beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Volleybalclub HAVO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Danny Claes is de Functionaris Gegevensbescherming van Volleybalvereniging HAVO. Hij is te bereiken via secretaris@havo-hamont.be.

2. Contactgegevens

Hamontse Volleyball Vereniging
Kolisheide 24
3910 Neerpelt
+32 473 23 89 41

3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Volleybalclub HAVO verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van Volleybalclub HAVO  (contractuele basis)
 • Om info te ontvangen in verband met activiteiten van Volleybalclub HAVO (gerechtvaardigd belang)
 • Om te kunnen aansluiten bij een erkende volleybalfederatie (contractuele basis)
 • Om subsidiëring te bekomen van de overheid en /of federatie (wettelijke verplichting)

4. Welke gegevens verwerken wij?

Wij kunnen volgende gegevens van u vragen, opslaan en verwerken:

 • Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Rijksregisternummer
 • Geslacht, geboortedatum, nationaliteit
 • Foto’s voor website/facebookpagina HAVO

5. Informatie die automatisch wordt verzameld

Wij willen u een gebruiksvriendelijke website ter beschikking stellen met informatie die belangrijk voor u is. Daarom maken wij gebruik van technologieën die informatie verzamelen, verwerken en sorteren over de manier waarop u en anderen onze website gebruiken. In verband hiermee wordt elk bezoek aan onze pagina’s elektronisch geprotocolleerd. Dit doen wij uitsluitend voor statistische doeleinden.
Geprotocolleerd worden in het bijzonder:

 • browsertype/-versie
 • gebruikt besturingssysteem
 • referrer-URL (de pagina van waaraf u op onze pagina bent terechtgekomen)
 • hostnaam van de computer waarmee de homepage wordt bezocht (IP-adres)
 • tijd en datum van de serveraanvraag

Onze internetpagina’s gebruiken op verschillende plaatsen zogenaamde cookies.
De cookies van onze website verzamelen geen gegevens over u persoonlijk of over uw persoonlijke gebruik van de site. Met behulp van deze cookies kunnen er bij het oproepen van onze website gegevens op uw computer worden opgeslagen. U kunt het opslaan van cookies op uw computer voorkomen door uw browser zo in te stellen, dat cookies worden geweigerd. Dit kan echter tot gevolg hebben dat u bepaalde functies die wij aanbieden, niet of niet volledig kunt gebruiken. Nadere informatie hierover kunt u vinden in het help menu van uw internetbrowser.

6. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies, tekstbestandjes die worden opgeslagen op uw computer en het mogelijk maken te analyseren hoe u onze website gebruikt. De door deze cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om de bezoeken aan websites te analyseren, rapporten op te stellen over de websiteactiviteiten voor de website-exploitanten en andere aan het gebruik van websites en internet gerelateerde diensten te leveren. Ook stuurt Google de informatie in bepaalde gevallen door naar derden, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden de betreffende gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval koppelen aan andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware zo in te stellen, dat cookies worden geweigerd. Wij wijzen u er echter op dat het in dit geval mogelijk is dat u niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich ermee akkoord dat de over u verzamelde informatie door Google op de hiervoor beschreven manier en voor het bovengenoemde doel wordt verwerkt.

7. Wie verwerkt de gegevens

De gegevens worden verwerkt en beheerd door de bestuursleden van Volleybalclub HAVO

8. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor aansluiting bij een erkende federatie (Volley Vlaanderen en Volley Limburg).
Ledenlijst wordt tevens jaarlijks doorgegeven aan Stad Hamont-Achel om subsidies te kunnen bekomen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en /of toegestaan is, zoals bv in kader van een politioneel/gerechtelijk onderzoek. We kunnen uw persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken.

9. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daar schriftelijke toestemming is gegeven door ouder of wetteliijke vertegenwoordiger.

10. Bewaartermijn

Volleybalclub HAVO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Volleybalclub HAVO verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan het effectief lidmaatschap (inschrijving spelend lid/vrijwilliger bij aanvang nieuw seizoen).

11. Beveiliging van gegevens

Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen:

 • Alle personen die namens Volleybalclub HAVO van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op onze systemen
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten
 • We evalueren regelmatig onze maatregelen

12. Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via hogervermelde personen kan u contact opnemen. U kan bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, of deel hiervan, door ons of door één van onze verwerkers. U hebt het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen vragen om u te legitimeren voordat we gehoor geven aan het verzoek.

13. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

14. Wijziging privacyverklaring

Volleybalclub HAVO kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 10/05/2018.